SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US
Bộ sản phẩm chính xác tiêu chuẩn

Bộ sản phẩm chính xác tiêu chuẩn

Bộ đánh giá uc6226nis (sau đây gọi là evk) chủ yếu được sử dụng để kiểm tra và đánh giá chức năng và hiệu suất của chip uc6226nis để thuận tiện cho người dùng.


Bộ đánh giá uc6226nis (sau đây gọi là evk) chủ yếu được sử dụng để kiểm tra và đánh giá chức năng và hiệu suất của chip uc6226nis để thuận tiện cho người dùng.


PRODUCTS

Uc6226nis evk Suite

Bộ đánh giá uc6226nis (sau đây gọi là evk) chủ yếu được sử dụng để kiểm tra và đánh giá chức năng và hiệu suất của chip uc6226nis để thuận tiện cho người dùng.

Uc6580 evk Suite

Bộ đánh giá uc6580 (evk) có hai phần: bảng dưới cùng và Bộ chuyển đổi gnss. Bảng dưới cùng kết nối với bộ chuyển đổi gnss thông qua đầu nối. Evk chủ yếu được sử dụng trong kiểm tra chức năng và hiệu suất...

Um620 Series evk Suite

Bộ đánh giá um600 (evk) chủ yếu được sử dụng để kiểm tra và đánh giá chức năng và hiệu suất của các mô-đun um620n và um621n để thuận tiện cho người dùng.

Um621 Series evk Suite

Bộ đánh giá um600 (evk) chủ yếu được sử dụng để kiểm tra và đánh giá chức năng và hiệu suất của các mô-đun um620n và um621n để thuận tiện cho người dùng.

UM220-IV N evk Suite

Bộ đánh giá UM220-IV được thiết kế độc lập bởi unicore Communications,Inc. (sau đây gọi tắt là unicore). Nó chủ yếu được sử dụng như một nền tảng thử nghiệm và đánh giá cho chức năng và hoàn hảo...

UM220-INS N evk Suite

Bộ đánh giá UM220-INS (sau đây gọi là evk) chủ yếu được sử dụng để kiểm tra và đánh giá chức năng và hiệu suất của các mô-đun sê-ri UM220-INS để thuận tiện cho người dùng.

Bộ evk UM220-IV M

Bộ đánh giá UM220-IV được thiết kế độc lập bởi unicore Communications,Inc. (sau đây gọi tắt là unicore). Nó chủ yếu được sử dụng như một nền tảng thử nghiệm và đánh giá cho chức năng và hoàn hảo...
Unicore comunications
Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thiết bị gnss không?
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO