SIGNIN
LOGOUT
CN
EMAIL_US

Tuyên bố tuân thủ

Tuyên bố tuân thủ

Là nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp cốt lõi cho cảm biến và truyền tải không gian thời gian tiên tiến,Unicore Communications, Inc ("unicore") luôn cam kết tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của các quốc gia và khu vực liên quan liên quan đến kinh doanh, bao gồm luật và quy định kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, v. v.


Unicore đã kết hợp nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển giao các mặt hàng liên quan đến nghiên cứu, sản xuất, cung cấp và bán hàng trong phạm vi quản lý tuân thủ. Unicore tiến hành đánh giá và xác minh nghiêm ngặt các thực thể giao dịch, sử dụng cuối và người dùng cuối của mặt hàng. Nếu giao hàng (sản phẩm, công nghệ, dịch vụ) (bao gồm xuất khẩu, tái xuất, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng (trong nước), v. v.), có thể trái với các luật và quy định trên, unicore có quyền từ chối, hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng/đơn đặt hàng của các mặt hàng giao dịch có liên quan mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.


Tuyên bố này áp dụng cho tất cả nhân viên, bộ phận, chi nhánh và công ty con của unicore.


Unicore sẽ kịp thời xem xét tuyên bố này và sửa đổi theo các luật và quy định có liên quan.


Liên hệ
SUBSCRIBE
SUBSCRIBE_TO